เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
****************************
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 วรรคสี่ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  มกราคม  2562


    เอกสารประกอบ สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว