เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
****************************
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  2562    เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว