เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
……………………….…………..
                 ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 323 รายการ ราคาที่ประเมินทรัพย์สิน เป็นจำนวนเงิน 23,616 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                  1. กำหนดการ 
                     1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ
                      1.2 กำหนดรับซองเสนอราคา ณ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
                   2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา
                       2.1 ใบเสนอราคา
                       2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                       2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
                   3. การเสนอราคา
                        3.1 ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อย ถูกต้อง พร้อมทั้งลงรายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
                       3.2 ใบเสนอราคา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองราคาต่อคณะกรรรมการดำเนินการจำหน่าย     
                    4. หลักเกณฑ์การพิจารณา
                       4.1 คณะกรรรมการดำเนินการจำหน่าย จะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับเทศบาลเมืองสระแก้วมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินกำหนด     
                    5. การจ่ายเงินและการขนย้าย
                       5.1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุ จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ทันทีตามจำนวนเงินที่เสนอราคา และเมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว ถือว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้กับผู้เสนอราคาได้เรียบร้อยแล้ว
                       5.2 ผู้เสนอราคาได้ จะต้องขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทั้งหมด ออกจากเทศบาลเมืองสระแก้วภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้ว จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดังกล่าวออกจากบริเวณเทศบาลเมืองสระแก้ว จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
                      
                   6. บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้
                   ผู้สนใจจะยื่นซองประมูล ติดต่อขอรับเอกสารในการเสนอราคา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
                                                                       
                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว