เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
*****************
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  แล้วนั้น
                   บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
                   ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  4 กันยายน  พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว