เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563

*************************
                   ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  หมวดที่ 2 มาตรา 12 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อชำระภาษีและชำระภาษีในเวลาที่กำหนด และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
                   ฉะนั้น เพื่อให้การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว