เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    เผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
....................................................................

           ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
           เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 101/1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ให้หัวหน้าคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว