เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว

------------------------------------------------------
                   ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอ           ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
                   อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองสระแก้วดังต่อไปนี้
                   1.      ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน  3  คน
                   2.      วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
                             2.1  รับสมัครระหว่างวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ถึง  วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
                             2.2  สถานที่รับสมัคร สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   3.    การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมือง สระแก้ว (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   4.      การยื่นใบสมัคร
                            ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัด เทศบาลเมืองสระแก้วพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                            4.1   ใบสมัคร
                            4.2   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
                            4.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                            4.4   สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
                            4.5     ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
                            4.6     สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
                   5.      คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
                            5.1   ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                                    (1)  เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
                                    (2)     มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
                                    (3)     มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
                                    (4)     มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
                            5.2   ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
                                    (1)   ติดยาเสพติดให้โทษ
                                    (2)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
                                    (3)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
                                    (4)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                                    (5)  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
                                    (6)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
                                    (7)  เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
                                    (8)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
                                    (9)  เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

                   ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   27    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว