เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
--------------------------------
 
                   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  นั้น
 
                   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ดังนี้
                   1. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียนที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
                   2. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการประกอบคำขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารโดยตรง เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง
                   3. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น
                   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ       ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.  2563

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว