เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ประจำปี2557

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ประจำปี2557 เพื่อป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาลระบาด ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ในทุกชุมชนพื้นที่เขตเทศบาล บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีกำหนดการดังนี้

แผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ดำเนินการ
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑ บ้านคำเจริญ
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๒ บ้านหนองนกเขาพีทีที
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๓ บ้านหนองนกเขา
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ บ้านใหม่คลองปูน
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๕ บ้านเนินสมบูรณ์
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลทองทับ (จิตละมุน)
๔ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๖ บ้านชาติเจริญ
๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๗ บ้านคลองปูน , โรงเรียนดาราสมุทร
๘ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๘ บ้านรัตนะ ๑ เนินกลอย
๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
๙ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๙ บ้านหลังสุขศาลา
๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๐ บ้านรัตนะ ๒ หลังวัด
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง)
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองกะพ้ออนุสรณ์)
๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๑ บ้านสระแก้ว – สระขวัญ
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๒ บ้านคลองจาน
๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๓ บ้านโคกกำนัน
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๔ บ้านลัดกระสัง
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๕ บ้านหนองเสม็ดเหนือ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนสระแก้ว
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๖ ตลาดสระแก้ว
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๗ บ้านคลองนางชิง
๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๘ บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๙ บ้านเอื้ออาทร
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชุมชนเมืองย่อยที่ ๒๐ บ้านสระแก้ว–สระขวัญ , โรงเรียนชุมชนพัฒนา
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
 
 


    เอกสารประกอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ประจำปี2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว