เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   **************************************
 
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
               เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

               1.      ตำแหน่งรับสมัคร
                        อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น               จำนวน  2  อัตรา
                        โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามผนวก 1

               2.      คุณสมบัติแลละลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
                        (1)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
                        (2)   เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
                        (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
                        (4) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

               3.      ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
                        ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

               4.      เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
                        (1)   สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ
                        (2)   สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
                        (3)   หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ
                        (4)   สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย
                        (5)   รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

               5.      เงื่อนไขการรับสมัคร
                        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

               6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
                        เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

               7.    หลักเกณฑ์การคัดเลือก
                        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
         การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
100 การสัมภาษณ์
รวม 100  
 
               8.    กำหนดการสอบคัดเลือก
                        เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว-สระขวัญ (ชั้น 2) อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

               9.    ประกาศผลการสอบคัดเลือก
                        ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น. โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
                        เทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลเมืองสระแก้ว ทราบด้วย

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว