เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ.2563
.................................
                   ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 3 แบบ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเมื่อดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทศบาลแจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ.2563 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และทางเว๊บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว