เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศข้อบังคับเทศบาลเมืองสระแก้ว ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับเทศบาลเมืองสระแก้ว
ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว
พ.ศ.2563
…………………….…………….
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้
                   ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยจรรยาเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2563”
                   ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
                   ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้คำว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าความประพฤติหรือกิริยาที่ควรปฏิบัติซึ่งส่วนราชการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นข้อบังคับให้ข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว        พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
                   ข้อ 4 ข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   ข้อ 5 ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
                          5.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
                          5.2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ โดยปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                          5.3  รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยมีจิตสาธารณะ
                          5.4  รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
                          5.5  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และโปร่งใส โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
                   ข้อ 6 ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และความชอบธรรม
                          6.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรม ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล้าที่จะคัดค้านถ้าคำสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย
                          6.๒  การละเว้นการแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรืออคติไม่ถูกต้อง
                          6.3  ปฏิบัติตนบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
                   ข้อ 7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้
                          7.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ
                          7.2  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
                          7.3  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามขั้นตอนและขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
                          7.4  ดำเนินการให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
                          7.5  ชี้แจงและให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้มาติดต่อราชการ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหรือกระทำตามที่ขอได้
                          7.6  ไม่นำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
                   ข้อ 8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
                          8.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม เท่าเทียม เสมอภาค และมีเหตุผล
                          8.2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจ หรืออิทธิพลของบุคคลใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิควร
                          8.3  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อประชาชน และผู้ร่วมงาน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลิกปฏิบัติ
                          8.4  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ วางตัวเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
                          8.5  ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการปฏิบัติ และไม่ใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
                   ข้อ 9 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
                          9.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ ระมัดระวัง ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ของงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะ
                          9.2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้วิธีการสร้างเสริมกระบวนงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                          9.3  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยัน อดทน มุ่งมั่น อุทิศตน สามัคคี โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ผลดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
                          9.4  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความใส่ใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองและมองหาโอกาสนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                   ข้อ 10 การดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                            10.1  พึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9) มายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ
                            10.2  ดำรงอยู่และปฏิบัติตนด้วยความพอประมาณ ความพอดี ไม่มากเกินไปและ ไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
                            10.3  ดำรงอยู่และปฏิบัติตนด้วยความมีเหตุผล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุปัจจัยอย่างครบถ้วน รอบด้าน ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
                            10.4  ดำรงอยู่และปฏิบัติตนด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
                            10.5  ดำรงอยู่และปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขความรู้ โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรอบรู้อย่างรอบคอบ และนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาดำเนินการด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน
                            10.6  ดำรงอยู่และปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา
                   ทั้งนี้  ให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และสั่งให้ได้รับการพัฒนาตนเอง

ประกาศ   ณ   วันที่   2   มกราคม   พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศข้อบังคับเทศบาลเมืองสระแก้ว ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว