เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควันและกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม่เพลิงช่วงวันลอยกระทง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
 เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควันและกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม่เพลิงช่วงวันลอยกระทง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
.............................................................
    เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ การปล่อยโคมลอย โคมควันและกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้ไฟ ช่วงวันลอยกระทง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้แนวทางการปฏิบัติดั้งนี้
    1.กรณีโคมลอย โคมควัน ให้ใช้โคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและใช้โคมควันตามขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม
    2.ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยและโคมควัน ตามช่วงเวลา ได้แก่
        2.1 โคมควัน ให้ปล่อยเวลา 10.00 น. - 12.00 น. เฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
        2.2 โคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป เฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
    3.กำหนดพื้นที่ห้ามไม่ให้มีการเล่นดอกไม่เพลิง คือ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงเรียน สถานที่ราชการ ตลาด สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการแบ่งบรรจุแก๊สหุงต้ม และสถานีบริการแก๊สรถยนต์

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควันและกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม่เพลิงช่วงวันลอยกระทง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว