เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
------------------------
                    ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วในพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องด้วยความไม่พร้อมของกฎหมายลำดับรอง จึงได้มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลฯ ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกฏหมายดังกล่าว เป็นเรื่องใหม่ในทางปฏิบัติและต้องมีรายละเอียดในการประเมินและจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่มีความชัดเจนในการตีความกฏหมายที่ผู้ปฏิบัติมีความเห็นไม่ตรงกันหลายประการ ประกอบกับกฏหมายลำดับรองเรื่องหลักเกณฑ์กำหนดใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และหลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ทำให้หลักเกณฑ์การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการประเมินค่าภาษี เปลี่ยนไปจากที่เทศบาลฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบก่อนหน้านี้ ดังนั้นเพื่อให้การแจ้งประเมินถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์จากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่ให้ผู้เสียภาษีละเมิดกฏหมายที่มีการกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ หากผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็น จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ และให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ออกไปตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

                   1. การแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนกันยายน 2563
                   2. การชำระภาษี ภายในเดือนตุลาคม 2563
                   3. การผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563
                   4. การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
                   5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา  ภายในธันวาคม 2563
 
                   หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 241- 491 ต่อ 20

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว