เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................
 
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 30 วัน นั้น
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ 8 วันที่  ตุลาคม  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว