เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยขณะนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ซึ่งกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้ ดังนี้
  1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
  2. ภาษีป้าย รับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
  3. การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้วอัตราค่าเก็บและสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4) ได้กำหนดบัญชีอัตราคาธรรมเนียม (เอกสารแนบท้าย) สามารถชำระได้เป็นรายเดือน และรายปี


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563