เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563)

    รายละเอียดข่าว

  จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 137 ตอนที่ 96 ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว