เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
******************
 
                   ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์การและบุคลากรในสังกัด และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง นั้น
                   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร งานภาครัฐ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์การและบุคลากรในสังกัด และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ ดังนี้
                   1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
                       1.1  นโยบายหลัก
                             ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
                             แนวทางปฏิบัติ
                            1. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
                            2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                            3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                       1.2  นโยบายหลัก
                             มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
                             แนวทางปฏิบัติ
                            1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
                            2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
                   2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                       2.1  นโยบายหลัก
                            ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
                            2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชน
                       2.2  นโยบายหลัก
                             มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
                            2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
                       2.3  นโยบายหลัก
                             ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. จัดช่องทางระบบการรับฟัง ระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
                            2. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
                            3. จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
                   3. นโยบายด้านองค์การ
                       3.1  นโยบายหลัก
                            ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
                            2. กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
                            3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
                            4. กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
                       3.2  นโยบายหลัก
                            สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ    ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
                            2. จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
                            3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
                       3.3  นโยบายหลัก
                            วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ   ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                            2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ
                   4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
                       4.1  นโยบายหลัก
                            มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
                            2. จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
                       4.2  นโยบายหลัก
                            ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
                            แนวทางปฏิบัติ
                            1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
                            2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                            3. การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
                   5. แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
                       เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
                       5.1  เทศบาลเมืองสระแก้ว สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
                       5.2  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วคนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
                       5.3  เทศบาลเมืองสระแก้ว คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ  ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
                       5.4  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
                       5.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
                   ทั้งนี้  ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้โดยเคร่งครัด

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ   วันที่   4   มกราคม   พ.ศ.  2564

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว