เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
*****************
                   ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
                   ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                   1. ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
                   2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
                   3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริต
                   4. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
                   5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ   วันที่   4   มกราคม   พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว