เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
*****************
                   ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
                   ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้า นายตระกูลสุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดให้เทศบาลเมืองสระแก้วถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
                   1. ด้านความโปร่งใส จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                   2. ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการบริหารและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
                   3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
                   4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
                   5. ด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงานและ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                   6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์และศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ   วันที่   4   มกราคม   พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว