เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การกำหนดวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
******************
                   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา มาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ โดยในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกำหนดเป็นหนังสือ   โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน และให้อนุโลมใช้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปด้วย มีหลักเกณฑ์ดังนี้
                   1. กำหนดการลงเวลาปฏิบัติราชการ
                       1.1  เวลาการมาปฏิบัติราชการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
                       1.2  เวลาการเก็บสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการในเวลา 08.30 น. โดยงานการเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปจำนวนพนักงานเทศบาลที่มาปฏิบัติราชการในแต่ละวัน นำเสนอต่อปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อทำการขีดเส้นใต้และลงนามผู้ตรวจสอบ หากลงเวลาปฏิบัติราชการหลังเวลา 08.30 น. จะถือว่ามาปฏิบัติราชการ “สาย” ในวันนั้น
                       1.3  การจะมาปฏิบัติราชการสายด้วยเหตุจำเป็นอื่นใด ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก่อนเวลา 08.30 น. หากแจ้งหลังจากเวลาดังกล่าวจะถือว่ามาปฏิบัติราชการ “สาย” และในกรณีที่มาปฏิบัติราชการสาย จำนวน 10 ครั้ง ติดต่อกันถือว่าได้ขาดราชการ 1 วัน การมาปฏิบัติราชการสายจะนำมาประกอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
                       1.4  ในกรณีที่ได้แจ้งการมาปฏิบัติราชการว่า “จะมาสาย” จะต้องมาปฏิบัติราชการอย่างช้าสุดในช่วงบ่าย หากหลังจากเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ยังไม่มาปฏิบัติราชการถือว่าบุคคลนั้น ขาดราชการ ในวันนั้น
                   2. กำหนดการยื่นใบลา
                       2.1  การยื่นใบลาทุกชนิดให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นพิจารณาเห็นควรอนุญาตก่อนจะนำมายื่นต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวันลา และเสนอนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วต่อไป
                       2.2  การลาพักผ่อน ให้ยื่นใบลาก่อนวันที่จะลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ จำนวนวันลาพักผ่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
                       2.3  การลากิจส่วนตัว ให้ยื่นก่อนวันที่จะลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ และให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการทันที
                       2.4  การลาป่วย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบและให้ยื่นแบบใบลาป่วยวันแรกที่มาปฏิบัติราชการทันที
                   3. การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย
                       3.1  การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาต้องมาสายได้ไม่เกิน 10 ครั้ง
                       3.2  การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาต้องลาป่วยรวมกับลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน 23 วันทำการ แต่ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้
                            (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
                            (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
                            (ค)  ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
                            (ง)   ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
                            (จ)  ลาพักผ่อน
                            (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล
                            (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ
                            (ซ)  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
                            (ฌ)  ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
                            การนับจำนวนวันลาไม่เกิน 23 วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ
                   4. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีในแต่ละครั้ง หากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มาสายเกิน 10 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันทำการ (ไม่รวมวันลาที่กำหนดข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และอาจจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย
                   ทั้งนี้ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้    โดยเคร่งครัด กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ   วันที่   4   มกราคม   พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการกำหนดวันลา มาสาย และการลงเวลาปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว