เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับลงทะเบียนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับลงทะเบียนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และระหว่างเดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามวันเวลาราชการ) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502
    2. มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
    3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

    หลักฐานการลงทะเบียน
    1. บัตรประชาชน
    2. ทะเบียนบ้าน
    3. สมุดบัญชีธนาคาร

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับลงทะเบียนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว