เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขออนุมัติประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                    เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีรายการที่ดิน
                                     และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564
                                         -----------------------------------------------------------
                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย                    
                   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมิน    ทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้
                   ดังนั้น จึงแจ้งให้ผู้ชำระภาษี หากปรากฏว่าแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้ชำระภาษียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน 30 วัน และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้ชำระภาษียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจัดส่งให้

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
              
                                    ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขออนุมัติประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว