เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
***********************************
 
                   เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
                   1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
                             1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
                                       1.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วในเรื่อง ดังต่อไปนี้
                                       (1) กระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
                                       (2) กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
                                       (3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ
                                       (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
                                       (5) กระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
                                       1.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลมิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคล และต้องมีหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน
                             1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
                                      1.2.1 ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ผู้ร้องเรียน
                                      1.2.2 ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
                                      1.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
                                      1.2.4 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
                                      1.2.5 ระบุวันเดือนปี
                                      1.2.6 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
                             1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นหรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
                             1.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา
                                      1.4.1 ข้อร้องเรียนมิได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
                                      1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
                                      1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2
                             1.5 ช่องทางการร้องเรียน
                                      1.5.1 ทางไปรษณีย์ เทศบาลเมืองสระแก้ว 109 ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
                                      1.5.2 เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
                                      1.5.3 Face book เพจ เทศบาลเมืองสระแก้ว
                                      1.5.4 ตู้หรือกล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
                                      1.5.5 ยื่นโดยตรงต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
                                      1.5.6 โทรศัพท์ 0-3724-1491 โทรสาร 0-3724-2702
                                      1.5.7 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองสระแก้ว
                                      1.5.8 E-mail : admin@sakaeocity.go.th
                    2. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
                             2.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะเรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
                             2.2 กรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
                             2.3 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารราไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งนำความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำความผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว สั่งยุติเรื่อง
                             2.4 ในกระบวนการพิจารราสอบสวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและให้การคุ้มครองพยานที่เกี่ยวข้อง
                             2.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
                   3. การกำกับติดตามข้อร้องเรียน
                             3.1 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใดให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว