เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   นโยบายการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-------------------------
                
                 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ประกอบกับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีบัญชาให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การเพิ่มจากการประเมินประจำปี  โดยให้มีการประเมินทุก 6 เดือน ซึ่งมีประเด็นการประเมิน เรื่อง การลดพลังงาน (ไฟฟ้า) โดยมีเป้าหมาย ให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน
 
                 เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการลดใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้วดังกล่าว   
                                   
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว