เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการประหยัดน้ำของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   นโยบายการประหยัดน้ำของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-------------------------
                
                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ำ ในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณการใช้น้ำ และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ  นั้น
 
                 เพื่อให้การประหยัดน้ำของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศนโยบายการประหยัดน้ำของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการประหยัดน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของเทศบาลเมืองสระแก้วแนบท้ายนี้
 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563