เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
...........................................
 
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 6) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

                   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการปิดประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2563


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว