เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

...........................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 53 และมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมรการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์

                   จึงขอประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในภาพรวมระดับเมือง ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนอกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2564


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564