เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา
…………………………………
                    
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 325 รายการ ราคาเริ่มต้นในการประมูล เป็นจำนวนเงิน 86,495.- บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้สนใจขอรับเอกสาร จำนวน 24 ราย กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น.ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประมูลราคา จำนวน 5 ราย และกำหนดการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นั้น

                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายพิชัย ประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศฯ ราคาที่เสนอ 89,550.- บาท

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564