เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
....................................................................


           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/1564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

           ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการสาธารณะ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้วต่อไป

           ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  กันายน  พ.ศ. 2564

 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564