เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เทศบาลเมืองสระแก้ว
*******************
 
            ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งกำหนดให้เทศบาลจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยสามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 - 2564) มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) นั้น 
 
                    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับแนวทางตามหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าว โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้พิจราณาให้ความเห็นชอบ และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติ แล้วนั้น 
 
                    อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 - 2570 และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดทั้งการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.2564


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว