เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 

...........................................
 
                   ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 681 ลงวันที่ มิถุนายน 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น 

                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก 7 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกโดยย่อว่า "อีเมล" กลางของส่วนราชการ เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยให้ใช้ชื่อ saraban ตามด้วยชื่อโดเมน (domain name) ของส่วนราชการ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
                   1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    saraban@sakaeocity.go.th
                   2. หมายเลขโทรศัพท์           0 3724 1491
                   3. หมายเลขโทรสาร             0 3724 2702
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกฤษเมษฐ จึงตระกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3724 1491
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564