เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแจ้งงดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  แจ้งงดจัดโครงการวันเด็กแแห่งชาติ ประจำปี 2565
*******************

 

                        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น

                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงงดจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแจ้งงดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว