เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่6)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                 เรื่อง  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่6)
******************

                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 6) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
     
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 6) โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยา่ยน 2565

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           

ประกาศ   ณ   วันที่   2   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่6)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว