เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 7)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                 เรื่อง  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 7)
******************

                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 7) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
     
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 7) โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยา่ยน 2565

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           

ประกาศ   ณ   วันที่   3   ธันวาคม  พ.ศ. 2564


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ 7)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว