เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
(Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   ……………........................................

                   ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1066 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
                   เนื่องจาก กองคลัง ได้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวลัดดา รักษาทรัพย์ และ นางสาววรรณรี จอมคำสิงห์ ซึ่งได้ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ทำให้พนักงานกองคลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่พนักงานและประชาชนที่ติดต่อราชการหรือรับบริการ เห็นควรให้พนักงานสังกัด กองคลัง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2565
                   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  22  เมษายน  2565 เป็นต้นไป
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   22   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว