เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565    
********************************************************************

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565    เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากการอุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการชุมชน เป็นเทศบาลดำเนินการเอง ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นกรณีที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 เพื่อใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนา ตลอดทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   19    พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว