เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
..................................................

        ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ปปช.เสนอเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางหรือที่สาธารณะที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาดและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
        อาศัยอำนาจตามมาตร 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (17) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังต่อไปนี้
        ข้อ 1. ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณีดังนี้
            1.1 เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลอนุญาตหรือจัดไว้ให้
            1.2 การติดตั้งป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่
            1.3 การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลสำคัญ
            1.4 การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนน และงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยให้รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อม ที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
        ข้อ 2. การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ 1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
            2.1 ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
            2.2 ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
            2.3 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากป้ายหรือจากการติดตั้งหรือจากการรื้อถอนป้าย
            2.4 ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
            2.5 ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร”ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
        ข้อ 3. การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลเมืองสระแก้วอนุญาตหรือจัดไว้ให้ตามข้อ 1.1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี
            3.1 มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทาง
ราชการ กำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร และบริเวณที่บดบังทัศนวิสัยการจราจรหรือบริเวณที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
            3.2 ต้องทำหนังสือขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน
            3.3 วิธีการติดตั้งต้องไม่กระทำโดยวิธีทากาว หรือทา พ่นระบายสี ต้องไม่ติดลักษณะแขวนเป็นราว และต้องไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวทางเท้าหรือผนัง
        ข้อ 4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดังนี้
            4.1 บัตรประจำตัวประชาชน
            4.2 หนังสือยินยอม (กรณีไม่ใช่เจ้าของสถานที่ที่จะทำการติดตั้งป้ายโฆษณา)
        ข้อ 5. ป้ายโฆษณาที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตรหรือมีรวมทั้งโครงสร้างเกินกว่า 10 กิโลกรัม ติดตั้งไว้อย่างถาวรมีลักษณะเป็นอาคาร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
        ข้อ 6. การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และป้ายที่ทำด้วยผ้า กระดาษหรือไวนิล หรือวัสดุทำนองเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยใช้คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาตามแบบ ร.ส.1 และยื่นขออนุญาตที่ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้
            6.1 ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตก่อนกำหนดติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า 7 วัน
            6.2 ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้งสถานที่และจุดที่จะตั้งป้ายโฆษณาโดยละเอียดพร้อมแนบแผนที่จุดติดตั้งป้ายโฆษณาโดยสังเขป
            6.3 ให้แจ้งจำนวน ลักษณะ ขนาดของป้ายโฆษณา
            6.4 ภาพถ่ายตัวอย่างป้ายโฆษณาที่จะติดตั้ง
            6.5 กรณีติดตั้งในที่ดินหรืออาคารของเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
            6.6 ภาพและข้อความในป้ายโฆษณาต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
        ข้อ 7. ป้ายโฆษณาที่ติดใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
        ข้อ 8. หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความภาพนั้นเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้โฆษณาที่ได้จ่ายไปจริง
        ข้อ 9. ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราวดังนี้
            9.1 ค่าธรรมเนียมติดป้ายโฆษณาชั่วคราว ฉบับละ 200 บาทต่อ 20 ป้าย ติดตั้งได้ไม่เกิน 60 วัน
            9.2 กรณีโฆษณาประเภทใบปลิว โปรยในที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท ต่อใบปลิว 500 แผ่น
        ข้อ 10. หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

ประกาศ  ณ  วันที่    12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว