เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 - 21 และอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน ได้รับรู้และเกิดความตระหนักถึงการนำสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชุมชนเมืองย่อย

หมายเหตุ

13 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์การแพร่ระบาด          ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19)

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา

14 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาฝั่งพีทีที

15 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9

16 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 21 บ้านหนองกะพ้อ

17 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร

20 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 บ้านตลาดสระแก้ว

21 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน

22 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 บ้านลัดกระสัง

23 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)

24 มิถุนายน 2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)

13.30 – 16.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1

27 มิถุนายน  2565

09.30 – 12.00 น.

ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว – สระขวัญ 2

13.30 – 16.00 น.

อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 1

***หมายเหตุ***

1. สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่นำมาฉีดวัคซีน ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป

2. เจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว