เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนครั้งที่ 8)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (โอนครั้งที่ 8)  
**************************

    ด้วยสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนครั้งที่ 8) ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2565  ตามอำนาจในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนครั้งที่ 8) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ แนบท้ายประกาศนี้

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    
                                           

ประกาศ  ณ วันที่  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนครั้งที่ 8)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว