เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา
…………………………………

        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 137 รายการ ราคาเริ่มต้นในการประมูล เป็นจำนวนเงิน 134,326.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 10.00 น.ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า (ชั้น 3) เทศบาลเมืองสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประมูลราคา จำนวน 3 ราย และกำหนดการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นั้น

        เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการขายทอดตลาดฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่านายพิชัย ประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศฯ ราคาที่เสนอ 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว