เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................

         ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565


    เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว