เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
*****************

                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว และพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

                   อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว