เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566  
...................................................          

    ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้เสียภาษีของปีนั้น ตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา  44  ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 หมวด 2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายมาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

    ฉะนั้น เพื่อให้การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
                     2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566

 

                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

   
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว