เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
-----------------------------------------------------------

        ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดและให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น

        จึงแจ้งให้ผู้ชำระภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้อง ผู้ชำระภาษีสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจัดส่งให้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว