เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565    
********************************************************************

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อนำไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ ตลอดจนนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง เพื่อความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แก้ไขปีงบประมาณที่ดำเนินการโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น       

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว