เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแจ้งเตือนระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การแจ้งเตือนระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
*******************

                        ด้วยในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงอากาศแห้ง ลมแรง พื้นที่ในเขตเทศบาบลเมืองสระแก้วมักประสบกับปัญหาอัคคีภัย ไฟไหม้ป่าหญ้าลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นประจำซึ่งมีสาเหตุจากการเผาขยะและวัชพืชในที่โล่งในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยและหมอกควันได้ง่ายเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

                    เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยและปัญหามลพิษหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสระแก้วจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติดังนี้
                    1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนเป็นพิเศษโดยให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
                    2. ระมัดระวังการใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้วัตถุไวไฟทุกประเภท การเผาวัชพืชเพื่อเตรียมการเกษตรหรือจับสัตว์ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ
                    3. ให้ใช้ความระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชาพระ และควรดับสนิทก่อนออกจากอาคารบ้านเรือน
                    4. เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกควรใช้วิธีการไถกลบวัชพืชแทนการเผา
                    5. หากพบเห็นว่ามีอัคคีภัยหรือไฟป่าเกิดขึ้นที่ใด ขอความร่วมมือช่วยกันดับไฟและแจ้งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-242333 หรือ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 
                   จึงประกาศมาเให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการแจ้งเตือนระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว