เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ฉบับ
..............................

            ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระก้ว จำนวน 11 ฉบับ คือ 1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2565  2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565  4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565  5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธษรณะ พ.ศ. 2565  6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565  7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565  8. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2565  9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยะมุลฝอย พ.ศ. 2565  10. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565  11. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.4/2484 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองสระแก้วจึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ฉบับ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วแล้วเจ็ดวัน

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว