เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


จังหวัดสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
.................................

        ตามที่สภาเทศบาลเมืองสระแก้วแจ้งว่า มีความจำเป็นต้องเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ขอเปิดประชุมวิสามัญ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม   พ.ศ.  2565

     เอกสารประกอบ

จังหวัดสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว