เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่
เทศบาลเมืองสระแก้ว
*****************************

    1) เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
    2) เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึงการเข้ามาใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก
    3) เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัด/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่
    4) เทศบาลเมืองสระแก้ว สนับสนุนการพิจารณารับบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
    5) เทศบาลเมืองสระแก้ว มีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลในการลด ละ เลิกบุหรี่
    6) เทศบาลเมืองสระแก้ว สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่


ประกาศ ณ วันที่  21   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว